OBCHODNÉ PODMIENKY

prerabame.sk

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Pre účely týchto obchodných podmienok (ďalej len „OP“) sa pod pojmom Dodávateľ rozumie: MMFC s.r.o. so sídlom Gercenova 6, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 867 851, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 163598 /B (ďalej len „Dodávateľ“). Pod pojmom Internetová stránka sa rozumie webová stránka https://prerabame.sk prípadne iná webová stránka/y, ktorá je s vedomím Dodávateľa presmerovaná na obsah stránky https://prerabame.sk, a ktorej je Dodávateľ prevádzkovateľom (ďalej len „Internetová stránka“). Pod pojmom Služby alebo Služba sa rozumejú služby, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke (ďalej len „Služby“). Pod pojmom Objednávateľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom (ďalej len „Objednávateľ“).
 1. Tieto OP upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa pri poskytnutí Služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. prostredníctvom Internetovej stránky alebo emailom), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby“), ak nie je v týchto OP uvedené alebo s Objednávateľom individuálne dohodnuté inak.

Článok II.

Služby

 1. Obsahom Služieb poskytovaných Dodávateľom sú najmä sprostredkovateľské služby, ktoré spočívajú najmä v sprostredkovaní kontaktu na Objednávateľa.
 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, obsahom Služieb nie je poskytovanie samotných remeselných, príp. poskytovanie akýchkoľvek iných stavebných prác, ale výlučne ich sprostredkovanie.

Článok III.

Objednávka Služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí Služby

 1. Vyplnením objednávkového alebo kontaktného formulára na Internetovej stránke sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť kontakt na Objednávateľa príslušnej tretej osobe poskytujúcu príslušnú službu uvedenú na Internetovej stránke.
 1. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito OP. Súhlas s OP môže Objednávateľ udeliť elektronicky na základe elektronickej (e-mailovej), telefonickej alebo osobnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom.
 1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto OP (článok V.).
 1. Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa e-mailovou správou zaslanou na adresu in**@pr*******.sk.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Dodávateľ poskytuje Služby Objednávateľom bezodplatne. Objednávateľovi nevzniká povinnosť zaplatiť za poskytnutie kontaktných údajov poskytovateľa akúkoľvek odmenu. Pre riadne poskytnutie Služby je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári na Internetovej stránke čo najpodrobnejšie a najpresnejšie.
 1. Objednávateľovi vyplnením a odoslaním elektronického formulára na Internetovej stránke nevzniká povinnosť akejkoľvek platby a rovnako ani povinnosť využiť služby tretej osoby, ktorej sprostredkuje kontakt na Objednávateľa.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Ak sa medzi účastníkmi nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha telefonickým hovorom treťou osobou na telefónne číslo uvedené Objednávateľom do formulára na Internetovej stránke. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou telefónneho čísla alebo jeho nesprávne uvedenie Objednávateľom do formulára na Internetovej stránke.
 1. Lehota na dodanie Služby je 24 hodín. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia vyplneného formulára prostredníctvom Internetovej stránky Dodávateľovi. Táto lehota je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané faktické skutočnosti, ktoré Dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť. Preto tieto lehoty nie sú pre Dodávateľa záväzné a Dodávateľ nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby.
 1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uzavretí Zmluvy o poskytnutí Služby priebežne sa informovať o prebiehajúcom postupe pri poskytovaní Služby zaslaním e-mailovej správy, telefonicky alebo osobne.
 1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby, najmä:
 2. i) udržiavať funkčné telefónne číslo, ktoré Dodávateľovi uviedol vo formulár na Internetovej stránke.
 1. Dodávateľ je oprávnený poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej osoby.
 1. Akékoľvek šírenie kontaktov na tretie osoby sprostredkované Dodávateľom si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Dodávateľa s takýmto použitím.

Článok VII.

Zodpovednosť

 1. Dodávateľ prostredníctvom Internetovej stránky ani v rámci poskytovaných Služieb neposkytuje remeselné, príp. akékoľvek iné stavebné a iné práce, ale ich len sprostredkúva a teda pri týchto službách nemôže byť považovaný za poskytovateľa služieb. Dodávateľ je poskytovateľom len v prípade sprostredkovateľských služieb, ktoré sú Službami/ou v zmysle týchto OP.
 1. Napriek tomu, že sa Dodávateľ v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom Internetovej stránky boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Dodávateľ nenesie voči tretím stranám zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti s poskytnutím Služby alebo informácii uvedených na Internetovej stránke.
 1. Dodávateľ nezodpovedá za riadne a včasné vykonanie služby treťou osobou, ktorej sprostredkoval kontakt na Objednávateľa. Akékoľvek nároky z vád poskytnutých služieb treťou osobou alebo tovarov je Objednávateľ povinný uplatniť si priamo u tejto tretej osoby.
 1. Objednávateľ je povinný za poskytnuté služby treťou osobou zaplatiť priamo tretej osobe v súlade s podmienkami medzi nimi vzájomne dohodnutými v zmluve.
 1. Dodávateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených zmluvami uzatváranými medzi Objednávateľom a treťou osobou. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmluvných podmienok tretích osôb, nenesie ani zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Objednávateľovi na základe alebo v súvislosti so zmluvou.
 1. Vzhľadom k tomu, že remeselné, stavebné a iné služby sú poskytované treťou osobou, Dodávateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné poskytnutie služby treťou osobou. Objednávateľ je tak povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady služby a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto služieb uplatňovať priamo u tretej osoby.
 1. Tretia osoba je zároveň plne zodpovedná za poskytnutie služby Objednávateľovi, za jej kvalitu a za rozsah plnenia, za vystavenie daňových dokladov a za plnenie všetkých práv Objednávateľa a povinností vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti so službou, ktorú poskytne, vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov. Dodávateľ nezodpovedá za uvedené, ani za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so zmluvou a využitím služby tretej osoby.
 1. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak Objednávateľ:
 2. i) uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulári na Internetovej stránke / ktorý odoslal Dodávateľovi na jeho emailovú adresu, alebo
 3. ii) neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo
 4. ii) neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné údaje / dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom rozsahu, forme alebo obsahu.
 1. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na Internetovej stránke môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a že je oprávnený meniť rozsah poskytovaných Služieb uvedených na Internetovej stránke. Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky.
 • Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov Internetovej stránky. Dodávateľ nezodpovedá za škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na Internetovej stránke. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači Objednávateľa zaťažuje Objednávateľa.
 • Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v súvislosti s poskytovanou Službou Dodávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Dodávateľovi údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Služby. Na žiadosť Dodávateľa je Objednávateľ povinný preukázať právny základ poskytnutých údajov tretej osoby.

Článok VIII.

Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby

 1. Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto OP uvedené inak, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, kým Služba nebola poskytnutá
 1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kým nedošlo k poskytnutiu Služby/poskytnutiu časti Služby. Po tomto momente je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby len v prípade, ak:
 2. i) Objednávateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Dodávateľovi alebo sa ukážu ako nepravdivé alebo neúplné iné údaje, ktoré poskytol Objednávateľ Dodávateľovi, alebo
 3. ii) Objednávateľ neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo

iii) Objednávateľ neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom rozsahu, forme alebo obsahu, alebo

 1. iv) nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby.
 1. V prípade, ak má Objednávateľ postavenie spotrebiteľa, dodanie Služby je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na bezplatné odstúpenie od zmluvy. Službu preto nie je možné bezplatne vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovných dní od poskytnutia, ani po jej uplynutí.
 1. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu emailovú adresu druhého účastníka. V prípade odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú adresu druhého účastníka.

Článok IX.

Reklamácie

 1. Objednávateľ je povinný upozorniť Dodávateľa emailom na in**@pr*******.sk na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 1. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže Dodávateľovi podať emailom na in**@pr*******.sk alebo poštou na adresu sídla Dodávateľa reklamáciu, v ktorej uvedie dôvod reklamácie. Reklamácie Dodávateľ vybavuje v pracovných dňoch od 9:00 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie. Reklamácie vybavuje Dodávateľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 1. Informácia o subjekte alternatívneho riešenia sporov pre Objednávateľa, ktorý má postavenie spotrebiteľa: V prípade, že Objednávateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa (t. j. je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, Objednávateľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o poskytnutí Služby alebo odoslaním objednávky Služby potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, v akom ich poskytol Dodávateľovi sú presné a pravdivé.
 1. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných a účinných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 1. Dodávateľ spracúva nasledovné osobné údaje Objednávateľa: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade objednania Služby cez Internetovú stránku Dodávateľa tiež: IP adresa a súbory cookies.
 1. Spracúvanie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku OP sa vykonáva na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Služby na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Dodávateľom a / alebo mu poskytnúť Služby z nej vyplývajúce.
 1. Zároveň spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, prípadne obchodné meno, IČO, sídlo sa vykoná na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií) v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Dodávateľom a ich použitie na úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, riešenie prípadných sporov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Dodávateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e- mail, sms, telemarketing) a na účtovné účely a to v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 1. Dodávateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
 2. a) Identifikačné údaje Dodávateľa: MMFC s.r.o. so sídlom Gercenova 6, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 867 851, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 163598 /B, e-mail: in**@pr*******.sk, TEL: 0948 079 021;
 3. b) Účel spracúvania osobných údajov je uvedený ods. 6. tohto článku OP;
 4. c) Právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v ods. 4. a 5. tohto článku OP;
 5. d) Zoznam osobných údajov je uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku OP;
 6. e) Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: tretia osoba poskytujúcu príslušnú službu uvedenú na Internetovej stránke, osoba poverená vedením účtovníctva Dodávateľa, daňoví/účtovní poradcovia, príslušné úrady a iné orgány verejnej správy, ktoré údaje potrebujú na poskytnutie Služby, poverený sprostredkovateľ podľa ods. 10 tohto článku OP, právny zástupcovia, osoba vykonávajúca IT servis/podporu a IT development, tretie osoby podľa ods. 11 tohto článku OP a iné fyzické alebo právnické osoby v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, prostredníctvom ktorých Dodávateľ poskytuje svoje Služby;
 7. f) Dodávateľ uchováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností Dodávateľa;
 8. g) Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
 9. h) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov;
 10. i) Poskytnutie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku OP Objednávateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby a poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v ods. 5. tohto článku OP je zákonnou požiadavkou.
 1. Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Objednávateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
 2. a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Dodávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v ods. 7. tohto článku OP.
 3. b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 4. c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
 5. i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 6. ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

 1. iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 2. v) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 3. vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 4. d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Dodávateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 5. i) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Dodávateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 6. ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

iii) Dodávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

 1. iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Dodávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Dodávateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 2. e) Na základe čl. 19 GDPR je Dodávateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Dodávateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 3. f) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Dodávateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 4. g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Dodávateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dodávateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 5. h) Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 6. i) Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Dodávateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 2. a) Dodávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Dodávateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Dodávateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 3. b) Dodávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku OP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Dodávateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Dodávateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 4. c) Informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku OP poskytuje Dodávateľ bezodplatne.
 5. d) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Dodávateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Dodávateľ poveriť sprostredkovateľa, za účelom poskytovania objednaných Služieb alebo v súvislosti s poskytovanými Službami, plnením záväzkov Dodávateľa zo Zmluvy o poskytnutí Služby, plnenia zákonných povinností (napr. vedenie účtovníctva) alebo na marketingové účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.
 • Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku OP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné správnym základom uvedenom v ods. 4. a 5. tohto článku OP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi.
 • Za podmienky, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom sú osobnými údajmi zákazníkov Objednávateľa, v tom prípade Dodávateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Objednávateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva o poskytnutí Služby medzi Dodávateľom a Objednávateľom riadi nasledovným:
 1. a) Objednávateľ súhlasí s tým, aby Dodávateľ poveril spracovaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, v rozsahu v akom je to nevyhnuté na splnenie účelu poskytnutia osobných údajov a plnenie záväzkov a uplatňovania práv Dodávateľa podľa tejto Zmluvy o poskytnutí Služby a zákona. V tomto prípade je Dodávateľ povinný tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Dodávateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 2. b) Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
 3. c) Dodávateľ spracúva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností Dodávateľa. Dodávateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Objednávateľ.
 4. d) Dotknutými osobami sú zákazníci Objednávateľa.
 5. e) Dodávateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
 6. f) Dodávateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku OP, prípadne písomnými pokynmi Objednávateľa.
 7. g) Dodávateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 8. h) Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľa názoru Dodávateľa akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 9. i) Dodávateľ sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov..

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto OP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny OP“). Zmeny OP Dodávateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou OP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny OP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien.
 1. V prípade, ak Dodávateľ zaslal Objednávateľovi viacero obchodných podmienok platia tie obchodné podmienky, ktoré boli Objednávateľovi zaslané ako posledné.
 1. Obsah Internetovej stránky je chránený v súlade Autorským zákonom, ku ktorému majetkové práva vykonáva Dodávateľ.
 1. Používateľ Internetovej stránky používaním Internetovej stránky alebo zaslaním elektronickej objednávky z Internetovej stránky (Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito OP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito OP v celom rozsahu a bez výhrad.
 1. Vzťahy Objednávateľa a Dodávateľa sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi Objednávateľom a Dodávateľom, obchodnými podmienkami pre príslušný produkt (ak boli Dodávateľom vydané), týmito OP (ak v nich nie je uvedené inak) a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 1. Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito OP, sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, resp. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
 1. Kontaktné údaje Dodávateľa: MMFC s.r.o. so sídlom Gercenova 6, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 867 851, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 163598 /B, e-mail: in**@pr*******.sk, TEL: 0948 079 021.
 1. Tieto OP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 01.04.2023.